CarDroid Műhely

ÁSZF

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.cardroidmuhely.hu -t (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a Kádár Miklós ev. (székhely: 5430 Tiszaföldvár Hársfa út 18., adószám: 57544922-1-36., e-mail:cardroidmuhely@gmail.com, (továbbiakban: ”CarDroid Műhely.”) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint közötti adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a Honlap összes aloldalára.

A Honlap üzemeltetője a CarDroid Műhely. Magyarországon törvényesen bejegyzett egyéni vállalkozás, mely elektronikus kereskedelemmel foglalkozik.

A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2021. Július 19. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

A CarDroid Műhely fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. CarDroid Műhely biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

A kérdésekre, megkeresésekre, telefonokra, e-mailekre, garanciális és egyéb ügyintézésekre nyitvatartási időben (H-SZ 10:00 – 18:00) van lehetőség.

A megrendelések beszerzését 28 napra tudjuk vállalni (ez jellemzően 3-4 hét), ezt követően tudjuk a beszerelés időpontját és módját egyeztetni. Amennyiben harmadik fél hibájából csúszik a termék beérkezése a raktárba vagy a termék megsérül, azért felelősséget nem tudunk vállalni.

Amennyiben a CarDroid Műhely hibájából csúszik a megrendelés, akkor azt a kereskedő méltányossági okból igyekszik orvosolni.

A termékekre csak és kizárólag akkor érvényesíthető a garancia, amennyiben szakember által kitöltött és lepecsételt jótállási jeggyel rendelkezik! Egyéb garanciális feltételeket a jótállási jogokról pontban fejtjük ki.

A beszerelési feltételekről a szerelésre vonatkozó rendelkezések pontban rendelkezünk.

Amennyiben az autó nem az előre megállapított vezetékeléssel(kábelekkel) vagy beépítőkerettel van szerelve és ez miatt nem megvalósítható a szerelése, a CarDroid Műhely felelősséggel és költséggel nem tartozik a vásárló felé.

A vásárlóval egyeztetve, új vezeték tud beszerzésre kerülni, ami extra időt és feltehetőleg költséget is igénybe vehet, aminek egyeztetését a kereskedő köteles megtenni a vásárlóval.

A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap a CarDroid Műhely által üzemeltett és karbantartott, a CarDroid Műhely által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A CarDroid Műhely nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A CarDroid Műhely. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a CarDroid Műhely-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát a CarDroid Műhely arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a CarDroid Műhely üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa ki. A CarDroid Műhely. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) a CarDroid Műhely tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a CarDroid Műhely jogosult.

A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a CarDroid Műhely előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: ”AT”) és/vagy ÁSZF részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét az CarDroid Műhely írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti az CarDroid Műhely OTP Bank-nál vezetett 11773456-01150658-00000000 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a CarDroid Műhely a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a CarDroid Műhely. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a CarDroid Műhely kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/cardroidmuhely oldalnak (a továbbiakban: ”Facebook oldal”). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Facebook oldalon szereplő „Profilképek” és

„Borítóképek”című albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a Facebook oldalra az CarDroid Műhely által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Facebook képek”) az CarDroid Műhely kizárólagos tulajdonában állnak. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook oldalra és a Facebook képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a Honlapon és a Facebook oldalon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet az CarDroid Műhely jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet (a továbbiakban: ”Sértő üzenet”) eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a CarDroid Műhely versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; a CarDroid Műhely jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; a CarDroid Műhely vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek.

A Felhasználó és az Ügyfél jogosult a Facebookon és Googlen erre megfelelő részén az erre kialakított funkció használatával a CarDroid Műhely szolgáltatását értékelni (a továbbiakban: ”Értékelés”). Az Értékelések lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a jelen ÁSZF

Meghatározott Termékek tulajdonságaival, vagy ezek használatával kapcsolatosak. CarDroid Műhely nem jogosult az Értékeléseket moderálni, kivéve, ha azok a jelen ÁSZF 2.6 pontjában foglalt Sértő üzenetnek minősülnek.

A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. A CarDroid Műhely nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. A CarDroid Műhely nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. A CarDroid Műhely nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásáért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, a CarDroid Műhely jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a CarDroid Műhely a Honlapon a Honlapon kívüli más üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: ”Külső holnap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. A CarDroid Műhely nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső holnap által a Felhasználót és az Ügyfelet ért károkért.

A CarDroid Műhely a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért a CarDroid Műhely nem tartozik felelősséggel.

A SZERELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A helyszínen a szerelés nem várható meg és nem rendelkezünk mellékhelyiséggel sem. A gépjárművet a kapunál szükséges átadni és ott is lehet átvenni.

Kérjük, a megbeszélt időpontra pontosan érkezz, esetleg előtte 5-10 perccel. Amennyiben azt látod, hogy a forgalom vagy egyéb ok miatt késel, azonnal jelezd kollégánknak.

Amennyiben 60 percnél többet késel és nem jelzel a kollégánknak, akkor a befizetett foglaló elveszik.

Autó felkészítése a szerelésre:

Fejegység szerelése:

Kérjük, hogy a gépjármű kesztyűtartóját és középkonzolját tedd szabaddá ahhoz, hogy megfelelően hozzá tudjunk férni.

Tolatókamera szerelése:

Tolatókamera szerelése esetén, a jobb hátsó ülés és csomagtartó bizonyos része szükséges a szereléshez, így kérjük azt is tedd szabaddá.

 

Fizetés:

A helyszínen készpénzben vagy azonnali átutalással(csak Tiszaföldváron) lehet fizetni. Bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.

ÁFÁ-s számla igényed, kérjük előre jelezd!

 

Időtartam:

A beszerelés időtartama pontosan nem határozható meg, de mindenképp azonos napon belül elvihető a gépjármű, általában egy délelőtt vagy egy délután szokott lenni.

Nem várt problémák:

Amennyiben a fejegység és/vagy tolatókamera szerelése közben egy olyan tényezőt fedezünk fel, ami akadályozza a szerelést, egyeztetünk veled, hogy szeretnéd-e ennek a kijavítását amit 10.000 Ft-os óradíjon tudunk végrehajtani. Amennyiben ennek a javítását nem kéred, az eredetileg megbeszélt szerelési összeg továbbra is fizetendő marad.

Mire gondolunk? Például szakadt kábelek a csomagtér gumiátvezetőben, vagy például gyenge és/vagy kis méretű akkumulátor, ami a szerelés végére lemerülhet, vagy például az autó nem rendelkezik gyárilag kialakított rádió csatlakozóval illetve azon olyan (szakszerűtlen) átalakítást végeztek ami megakadályozza az utólagos készülék probléma mentes beszerelését (és annak hibátlan működését) a gépjárműbe…stb.

 A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a CarDroid Műhely mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”, a CarDroid Műhely és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján a CarDroid Műhely a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. A CarDroid Műhely úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A CarDroid Műhely továbbá úgy nyilatkozik, hogy a Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Terméken vagy a Termékben vagy a Termék csomagolásán található vagy a Termékhez adott használati útmutató tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy a CarDroid Műhely jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a CarDroid Műhely tulajdonát.

A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek. A CarDroid Műhely. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag a cardroidmuhely@gmail.com e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett

nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak. A jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő arra vonatkozó jogát, hogy a CarDroid Műhely telefonos ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Ügyfélszolgálat”) felvegye a kapcsolatot, és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Az Ügyfélszolgálat által szóban adott tájékoztatás ugyanakkor nem minősül a CarDroid Műhely által tett jognyilatkozatnak.

A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, vagy a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme terhére köti, a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a CarDroid Műhely észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését a CarDroid Műhely bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a CarDroid Műhely a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.

 

A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETEI ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

A szerződés megkötésének az alapja a Termék(ek), 20%-nak előleg jogcímben megtörténő kifizetése a CarDroid Műhely bankszámlájára. Amennyiben a CarDroid Műhely nem tudja teljesíteni a megrendelést, ez esetben az eredetileg átutalt összeg jár vissza a vásárló számára. Az előleg visszautalására a CarDroid Műhely-nek 14 napja van.

Az előleg átutalásával, a teljes ÁSZF és Jótállási jogok elfogadásra kerülnek a vásárló által.

A CarDroid Műhely fenntartja a jogot a szerződéstől való elállástól az ügyfél magatartása vagy egyéb ok miatt.

Amennyiben a gépjármű hibája vagy ügyfél nem jelentkezése, ügyfél adatszolgáltatás hiánya miatt nem tudja teljesíteni a szerződést a CarDroid Műhely, abban az esetben 30 napot követően a vásárló általi befizetett előleg elvész.

A Felek kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező ajánlatkérő formon vagy a Facebook oldalon vagy E-mail-en (továbbiakban: ”Weblap”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre fő szabály szerint a Weblapon keresztül van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előbb említetteken kívüli egyéb módon, szerződéskötésre nincs lehetőség. A CarDroid Műhely a jelen fejezetben foglaltak szerint a Vevő által megadott adatokat a mindenkor hatályos AT-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.

Szerződések Weblapon keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. A Felek rögzítik, hogy a Weblapon keresztül történő szerződéskötés esetében a Weblapon található Termékek vonatkozásában a Termékek Weblapon történő megjelenítése szerinti feltételekkel a CarDroid Műhely a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Ezt követően a Vevő köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási és egyéb adatok megváltoztatására. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás adatokat a CarDroid Műhely jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. A CarDroid Műhely a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő

többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében az CarDroid Műhely -nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. A CarDroid Műhely nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. A Vevő tudomásul veszi, hogy az általa Fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség A CarDroid Műhely az alábbi futárszolgálatokkal működik együtt: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. cégjegyzékszáma: 01 10 042463, adószám: 10901232244) DPD Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14., B. épület; cégjegyzékszám: 01-09-888141; adószám: 13034283-2-42, Foxpost Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9 , valamint ezek alvállalkozói (a továbbiakban együttesen: ”Futárszolgálat”, a Futárszolgálat kézbesítést végző munkatársa vagy alvállalkozója a továbbiakban: ”Futár”). A jelen pontban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és a CarDroid Műhely között érvényesen létrejön. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen fizetési kötelezettség terhelik. A CarDroid Műhely az elküldött Megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A CarDroid Műhely tájékoztatja a Vevőt, hogy ha az CarDroid Műhely az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettsége alól.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldalon kívüli rendelés esetében az Ajánlat vonatkozásában a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli.A Vevői tudomásul veszi, hogy a CarDroid Műhely által adott ajánlat 72 óráig érvényes. A Vevő a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy ha a CarDroid Műhely a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja, a Szerződés a Felek között a Ptk. 6:69. § (1) bekezdése alapján létrejön. A Felek megállapodnak, hogy a Weboldalon kívüli rendelés esetében a Vevő az Ajánlathoz az Ajánlat Ptk. 6:65. § (2) bekezdésében meghatározott visszavonásáig, de legalább az Ajánlat megtételétől számított 72, azaz hetvenkét óráig kötve van.

A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő. A termék és szolgáltatás AAM (Alanyi adómentes).A Vételár Futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon tájékozódhat. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiszállítási díjak a kiszállítás helyétől, a megrendelt Termékek méretétől/súlyától, illetve a Futárszolgálattól függően változhatnak. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a CarDroid Műhely az egyes fizetési módoknál pénzkezelési díjat (a továbbiakban: ”Kezelési díj”) számít fel. A Vevő a Kezelési díjat házhoz szállítás esetében köteles fizetni akkor, ha a Vételárat a Futárnak készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel fizeti meg.

Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a CarDroid Műhely bármikor jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Weboldalon történő feltüntetésétől érvényes. A CarDroid Műhely fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Weboldalon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, akár a Vételár Weboldalon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. A megváltozott Vételárról a CarDroid Műhely a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 5. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 5. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a CarDroid Műhely-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli a CarDroid Műhely-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával. Az előző mondatban foglalt esetben a Szerződés a Felek közt a módosított Vételáron jön létre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék Vételárának a Honlapon feltüntetett Vételárhoz képest történő megváltozása esetében a CarDroid Műhely a jelen pontban foglaltakon kívül jogosult a Szerződéstől a jelen ÁSZF 5.2 pontjában foglaltak szerint elállni.

A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Weboldalon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Weboldalon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet. Egyes, külön megjelölt Termékek csak külön, egyedi szerződésben (a továbbiakban: ”Egyedi szerződés”) meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés a Weboldalon az adott Termékek adatlapján található. A CarDroid Műhely tájékoztatja a Vevőt, hogy Egyedi szerződés esetében Termékeket a beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be. Az ezen Termékekre vonatkozó, a Weboldalon szereplő beszerzési időpontok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a Vevő a Weboldalon nem szereplő Terméket kíván vásárolni, akkor Egyedi szerződés alapján a CarDroid Műhely vállalhatja annak beszerzését és értékesítését a Vevő részére. Az Egyedi szerződésekre a jelen ÁSZF azon rendelkezései vonatkoznak, melyeket az Egyedi szerződés nem szabályoz.

A szállítás pontos idejét a CarDroid Műhely e-mail,Facebook üzenet útján közli a Vevővel, a szállítást megelőzően. A Vevő tudomásul veszi, hogy a CarDroid Műhely jogosult, de nem köteles a Terméket a Termék gyári csomagolásán felül a Termék épségét és állagát megóvó csomagolóanyagba (a továbbiakban: ”Csomagolás”) csomagolni. A CarDroid Műhely a Terméket külön csomagolással látja el, melynek költsége a Vevőt terheli. Ennek egyszeri díja 2.500 Ft azaz kétezer-ötszáz forint. A Csomagolás a Termék tulajdonságai, a Szállítási mód figyelembevételével a CarDroid Műhely döntése szerint lehet kartondoboz, kartondoboz töltőanyaggal, átlátszó vagy sötét színű fólia. Ha a Megrendelés több Terméket tartalmaz CarDroid Műhely jogosult a Termékeket belátása szerint egybe vagy külön Csomagolni. A Termék személyes történő átvételekor a Vevő a Csomagolás és a Terméktételes ellenőrzését követően köteles a teljesítést az átvételi elismervény vagy Számla átvételével nyugtázni. A Futárszolgálat által történő kézbesítés során, a Vevő a Csomagolás és a Termék tételes ellenőrizését követően köteles a CarDroid Műhely teljesítését a fuvarlevél aláírásával nyugtázni. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor a Csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni. Ha a Csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő jogosult a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – Futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Terméket a Futárral a Vevői költségére visszaküldeni.

A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint az esetleges Kiszállítási díjat a Szállítási módnak megfelelő Fizetési mód szerint, készpénzben, bankkártyával köteles teljesíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha Vételárat a személyes átvételekor kívánja megfizetni, úgy készpénzes Fizetési mód áll rendelkezésére. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Vételárat a Termék kiszállításakor, a Futárszolgálat általi kézbesítésekor kívánja megfizetni, a Vételárat a Futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás- átvételi elismervény / fuvarlevél ellenében készpénzben köteles megfizetni. A Termék Vételárának a Futár részére történő megfizetése során a Vevő bankkártyával csak akkor tud fizetni, ha a Futárszolgálat, vagy annak alvállalkozója azt lehetővé teszi. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék átvételét megelőzően történt vagy átutalással történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a Vételárnak a CarDroid Műhely bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. A Vevő tudomásul veszi, hogy a CarDroid Műhely a számlát a Vételárról, vagy a Vételárnak a Vevő által választott fizetési módtól függően a Kiszállítási díjjal vagy a Kezelési díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). A CarDroid Műhely a Számlát a Vevőnek a 3.3 pontban megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen a Termék átvételétől számított 3, azaz három munkanapon belül megküldve vagy a papír alapon a Termékkel együtt adja át a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát a CarDroid Műhely a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.

A CarDroid Műhely a Termékek egy részét külföldi beszállítóktól szerzi be. A CarDroid Műhely a Termékeket magyar nyelvű használati útmutatóval értékesíti, amit online formában tesz elérhetővé amit, a Vevő jogosult a megküldését kérni az CarDroid Műhely-től.

 

 KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

 

A Fogyasztóvédelmi Hatóság e kérdésben egyértelműen fogalmaz: „Fontos tudni … hogy ha a terméket nem csak kipróbáltuk, hanem ezen felül is használtuk, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozunk a vállalkozás felé.”

Az árut annak jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítása céljából ugyanúgy kell kezelnie és megvizsgálnia, ahogyan azt az üzletben is engedélyeznénk Önnek. Erről az únió minden tagállamra kötelezően alkalmazandó Európai uniós irányelv rendelkezik ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32011L0083&from=HU (47)-es bekezdés) .

 

A Vevő tudomásul veszi, hogy az CarDroid Műhely-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint.

A Felek rögzítik, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 1, azaz egy hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A CarDroid Műhely a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék Fogyasztó általi átvételét követő 1, azaz egy hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka a CarDroid Műhely teljesítése előtt keletkezett. A CarDroid Műhely az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. A Felek megállapodnak, hogy a CarDroid Műhely jogosult a Szakértő személyét egyoldalúan meghatározni. A Felek megállapodnak, hogy az CarDroid Műhely a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék gyártójának (a továbbiakban: ”Gyártó”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról, kivéve, ha a Fogyasztó a kellékszavatossági jogának érvényesítésekor ettől kifejezetten el kíván térni. A jelen ÁSZF alkalmazásában Gyártónak minősül a Termék azon előállítója és forgalmazója, akit a CarDroid Műhely gyártóként megjelölt. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő vagy a Gyártó Szakvéleményét, a CarDroid Műhely új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 1, azaz egy hónapon belül közölni az CarDroid Műhely-el A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 1, azaz egy hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 1, azaz egy évig érvényesítheti az CarDroid Műhely -el szemben. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételét követő egy évig érvényesítheti. A Felek rögzítik, hogy ha a Termék Vevő általi megvásárlás előtt használatban volt (a továbbiakban: ”Használt Termék”), a CarDroid Műhely. a Használt Terméket ’refurbished’ megjelöléssel értékesíti. Használt Termék esetében a Fogyasztót egy félévig illeti meg a kellékszavatossági jog. A Vevő tudomásul veszi, hogy a CarDroid Műhely a Használt Termékeken kívül más Termékeket, így különösen a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó sérüléssel rendelkező Termékeket is értékesít ’másodosztályú’ megjelöléssel.

A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését. A CarDroid Műhely a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a CarDroid Műhely nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő három napon belül a Terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni a CarDroid Műhely től, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a CarDroid Műhely. nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni.A CarDroid Műhely törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kijavítás vagy kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése nem kezdődik újból. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Vevő tudomásul veszi, hogy csere esetében a CarDroid Műhely nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék a CarDroid Műhely telephelyére történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni vagy a cseretermék a Vevő részére történő kiszállítása céljából azt a Futárszolgálatnak átadni.

A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a CarDroid Műhely től, a hibát a CarDroid Műhely költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a CarDroid Műhely a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a CarDroid Műhely nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a CarDroid Műhely adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a postai úton visszajuttatni és a Termékkel együtt a Számla másolatát, kitöltött és lepecsételt Jótállási jegyét és a hiba leírását csatolni. Ha a CarDroid Műhely a kellékszavatossági igényt nem vitatja, és annak eleget tesz, a kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a CarDroid Műhely terhelik, kivéve az oda-visszapostázási költséget, ez minden esetben a vevőt terheli. A Fogyasztó a CarDroid Műhely előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult egy általa, vagy az CarDroid Műhely által javasolt szerelővel a hibát kijavíttatni.

Ha a Termék meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a Termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az CarDroid Műhely e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Gyártót a Termék forgalomba hozatalától számított egy évig termékszavatossági jog terheli. A termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a Gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Termékre termékszavatosság vonatkozik, a CarDroid Műhely jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni.

 

Fontos, hogy első üzembe helyezés előtt:

 1. A Termék(ek) típusspecifikus 2DIN-es fejegység gépjárműbe való bekötéshez mindig a

fejegységhez mellékelt csatlakozóval szerelt kábelköteget használja! A kábelkötegre semmilyen formában ne kössön idegen alkatrészeket, kiegészítőket, ez azonnali garanciavesztéshez vezet!

 1. Az elektromos bekötéseket minden esetben szakemberrel végeztesse! A garanciális hibák érvényesítésének feltétele, a szakszerviz által hitelesen igazolt beszerelési bizonylat és/vagy számla(másolat)! Garanciaidő: a vásárlás napjától számított 12 hónap. A beszerelés költsége nem képezi a garanciális értékfedezet részét! A garanciális javításoknál felmerülő járulékos költségek (pl.: postaköltség: üzemanyagköltség), minden esetben a vásárlót terhelik. A készülék és a kiegészítők nem rendeltetésszerű használatából adódó károk (pl tolatókamera beázás mosás miatt) nem tartoznak a garanciális problémák közé.
 2. A tolatókamera helyes bekötésének a leírása, valamint a speciális csatlakozók bekötésének a leírása megtalálható ezen útmutató hátoldalán. Kérjük ezt beszerelés előtt tanulmányozni.
 3. A fejegység egyedileg fejlesztett Android rendszerrel szerelt. Kérjük, hogy semmilyen más rendszerrel a fejegységet ne szoftverezze. Ez azonnali garanciavesztést okoz!
 4. A gépjármű tápkábel kötegén szabadon lévő (fel nem használt) kábeleket egyesével, leszigetelt állapotban kell beépítéskor a készülék mögé helyezni! A szigetelt állapot fontos, ugyanis érintés-, tűz-, és balesetvédelmi szempontból ez elengedhetetlen. Amennyiben a szigetelés sérül, úgy az ebből adódó károk garanciában nem érvényesíthetőek.
 5. SZERELÉS ELŐTT ÁRAMTALANÍTSON! A készülék bekötését minden esetben teljesen leáramtalanított gépjárműben végezze, ellenkező esetben az esetleges csatlakoztatáskor fellépő elektromos kisülések kárt okozhatnak mind a rádió, mind a Canbus Box mind pedig a gépjármű elektromos rendszerében. Ennek elmulasztásából adódó károk garanciában nem érvényesíthetőek!
 6. Bekötéskor győződjön meg róla, hogy a ISO csatlakozó megfelelően csatlakozik-e az autó

ellenoldali részével. Véglegesen összeillesztett állapotban a két csatlakozónak mindenhol egyformán kellegymásba illeszkednie. Győződjön meg róla, hogy a kábelek a csatlakozókból sehol sem csúsztak-e ki azösszeillesztés során! A legtöbb működési rendellenességet a nem megfelelő összeillesztések okozzák! Ennek elmulasztásából adódó károk garanciában nem érvényesíthetőek!

 1. Amennyiben a multikormányt programozni kell, úgy arra lehetősége van a programok között megtalálható „STEERING WHEEL” nevű alkalmazás használatával.
 2. Szükség esetén alkalmazzon antenna erősítőt! Használata a kívánt rádióvétel eléréséhez bizonyos esetekben elengedhetetlen. Az antenna erősítő 12V+ vezetékét csatlakoztassa a fejegység RCA kábelkötegén található „AUTO ANT” feliratú kék vezetékhez! A rádióvétel minőségére nem tudunk garanciát vállalni!
 3. A fejegység, letesztelt, hibátlan, minden funkciójában működőképes és sérülésmentes állapotban kerül átadásra. Kérjük a garancia cimke sértetlenségére, valamint az eszköz épségére beépítés közben is ügyeljen!
 4. A GPS antennának a gépjárműből „ki kell látnia”, így azt ne eldugott helyre (pl műszerfal alá), hanem a szélvédő közelébe helyezze el. pl. A oszlop.
 5. A fejegységhez csak hibátlan műszaki állapotú eszközöket (pl.: pendrive) használjon. A nem megfelelő állapotú eszközök okozta károk garanciában meg nem reklamálhatóak!
 6. A gépjármű hibás működéséből a fejegységben keletkező károk, valamint szándékos harmadik féltől származó szándékos vagy nem szándékos károk, illetve természeti csapások által a fejegységben keletkezett károk (pl.: árvíz, villámcsapás), illetve szakértelem hiányából keletkezett károk garanciában meg nem reklamálhatóak.
 7. A fenti pontok bármelyikének be nem tartása azonnali garanciavesztéshez vezet.

Ezen kívül Garanciavesztéssel jár, ha:

A komplett egységet megbontják, jelölésünket eltávolítják, nem szabályszerű beszerelésből adódó termék károsodása beszerelés történt nem a hivatolos partnerünknél.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az CarDroid Műhely a Termékre – a Termék Fogyasztó általi megvásárlása esetében – a hibás teljesítésért jótállást vállalhat. A CarDroid Műhely által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott Termékekre vonatkozó kötelező jótállást. A jótállás érvényesítésének határidejéről a CarDroid Műhely a Termék leírása mellett, a Weblapon tájékoztatja a Fogyasztót. A jelen ÁSZF 5.3 pontjában foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem illeti meg jótállási jog különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaságot, egyesületet, alapítványt.

 

BESZERELÉSI BIZONYLAT

gépjármű specifikus multimédiás készülék beszereléséről

 

A gépjármű specifikus készülék beszerelését végző szakszerviz / vállalkozás:

Neve:

Címe:

Adószáma:

A gépjármű típusa:

A gépjármű rendszáma:

Évjárata:

Kilométer óra állása:

A beszerelés dátuma (év, hónap, nap, óra, perc):

A beszerelés előtt elvégzett mérések adatai:

Akkumulátor feszültség (nem járó motor esetén): (V)

Akkumulátor feszültség (alapjáraton járó motor esetén): (V)

Akkumulátor feszültség (2000-es fordulaton járó motor esetén): (V)

Hangszórók impedancia értékei:

Bal első: (Ohm) | Jobb első: (Ohm) | Bal hátsó: (Ohm) | Jobb Hátsó: (Ohm)

A gépjármű elektromos rendszerében tapasztalható egyéb észrevétel a beépítést végző részéről

(szakadás, zárlat, kábelsérülés, nem gyári bekötések, átalakítás stb…):

(A fenti értékek kitöltése feltétele az esetleges garanciális problémák érvényesítésének!)

A beszerelt készülék azonosítói:

Sorozatszám:

Belső Sorozatszám:

A készülék gépjárműbe való beszerelése során / után a készülék működésében hibát tapasztaltam

(a megfelelő rész aláhúzandó):

IGEN NEM

(Amennyiben IGEN, úgy a hiba leírása):

 

A beszerelés során / után a készülék okozott-e bármilyen működési rendellenességet a gépjárműben

(a megfelelő rész aláhúzandó):

IGEN NEM

(Amennyiben IGEN, úgy a hiba leírása):

 

Felülírott szakszerviz / vállalkozás kijelentem, hogy a készülék beszereléséhez megfelelő szakképesítéssel

és engedély(ek)el rendelkezem.

A készülék beszerelését a szakszerviz, vagy szakképesített szerelő csak abban az esetben tudja megfelelően és

sikeresen elvégezni, ha a gépjárműben az eredeti, módosítatlan állapotok állnak rendelkezésre. Az autó eredeti

állapotához képest tapasztalt bármilyen nemű sérülés, átalakítás esetén a beszerelés sikerességéért a beszerelést végző

szakembert felelősség nem terheli, amennyiben erről a megrendelőt időben tájékoztatta!

Dátum, helyszín: 202  .

 

———————————————————-

 1. Aláírás

 

 

 PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a CarDroid Műhely-el szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a CarDroid Műhely-nek a weboldal Szerviz/Garanciális igény oldalán teheti meg (https://www.cardroid.hu/?page_id=317).

A bejelentő elfogadja, hogy a CarDroid Műhely, csak ezen az oldalon keresztül beküldött panaszt köteles elfogadni és kivizsgálni.

A CarDroid Műhely a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és az CarDroid Műhely közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés CarDroid Műhely általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az CarDroid Műhely a panaszt a panasz bejelentését követő 72, azaz hetvenkét órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 72 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak.

Ha a CarDroid Műhely a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a CarDroid Műhely megadja. A CarDroid Műhely a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a CarDroid Műhely három évig megőrzi.

 

 A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK

A személyes adatok kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztató a Honlapon megtalálható az adatvédelmi szabályzat (https://cardroidmuhely.hu/adatvedelmi-leiras) alatt. A Vevő elismeri, hogy a CarDroid Műhely nek megadott személyes adatait megfelelő formában adja meg, továbbá adatai változásáról a CarDroid Műhely-t haladéktalanul tájékoztatja e-mailben, vagy azokat a rendelkezésre álló felületen átvezeti. A Vevő kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok valós adatokat tartalmaznak.

A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni a CarDroid Műhely felé e-mailben.

A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a CarDroid Műhely nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.

A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvétele során az átadás- átvételi jegyzőkönyv vagy a fuvarlevél Vevő általi aláírását, illetve a Számla átvételét követően a Termék által a Vevőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Vevő kártérítési vagy egyéb igényt a Ptk. 6:550. §-a alapján a Gyártóval szemben érvényesíthet.

A Felek rögzítik, hogy a CarDroid Műhely eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet. Az Akció keretében a CarDroid Műhely által meghatározott Termék(ek) az általában szokásos árnál vagy a piaci árnál (a továbbiakban együttesen: ”Piaci ár”) kedvezőbb áron vásárolható(k) meg. A CarDroid Műhely egyoldalúan jogosult meghatározni a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját a CarDroid Műhely a Vevő erre irányuló kérésére köteles a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját a Vevővel közölni. A Vevő tudomásul veszi, hogy és elfogadja, hogy a Piaci ár kiszámítása az alapjának és módjának közzétételének elmaradásáért a CarDroid Műhely -t nem terheli felelősség. Ha az CarDroid Műhely a Piaci ár fogalmát külön nem határozza meg, a Piaci ár fogalmának az alábbi definíció felel meg: a Piaci ár a Termék korábbi és későbbiekben várható árpozícióinak számtani átlagát a készülék tulajdonságait, márkáját, a termékkategóriájától elvárt hasznokat, a kiszállítási díjakat és a későbbi (eladási utáni) költségeinek aktuális kalkulálását (szerviz díj, munkadíj, futárköltségek, stb.) figyelembe véve az az ár, amelyet a termékmenedzser a legjobb szakmai tudása szerint állapított meg. A Vevő elfogadja, hogy a CarDroid Műhely. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy a CarDroid Műhely jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Termékek csak

korlátozott mennyiségben állnak a CarDroid Műhely rendelkezésére, ezért a CarDroid Műhely jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a CarDroid Műhely -t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát a CarDroid Műhely a Honlapon teszi közzé.

A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a CarDroid Műhely ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

A CarDroid Műhely-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.A termékek oldalán található információk a gyártók által megadott adatok, melyet a gyártók bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatnak. Kérjük, tájékozódjon a megrendelés leadása előtt, mert a változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! Az ajánlatban látható kép némely esetben illusztráció.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, a Fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A CarDroid Műhely székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Jász-Nagykun- Szolnok Vármegyei Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8., földszinti kamarai ügyfélszolgálat. A CarDroid Műhely-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A CarDroid Műhely kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Vevő fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási kormányhivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.A Vevő, ha fogyasztóként lép fel, jogosult továbbá a felmerült jogvita rendezését az online vitarendezési fórumon keresztül (http://ec.europa.eu/odr) kezdeményezni.

 

Kelt: Tiszaföldvár, 2021. július 19. A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2021. július 19. napja.

 

Utolsó frissítésének időpontja: 2024.03.17.

error: Tartalom védelem alatt ál!